Wednesday, November 19, 2014

Γέροντας Παΐσιος: Η ιστορία και η σημασία του κομποσχοινιού - Elder Paisios on the Prayer Rope- Γέροντα, ποιά σημασία έχει το κομποσχοίνι;
- Το κομποσχοίνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία, που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του μια κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό, πόσο μάλλον το κομποσχοίνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες!
Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσχοίνι, αλλά οι κόμποι του κομποσχοινιού ήταν απλοί. Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες κ.λπ., και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσχοινιού του. Έκανε – έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά, αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε παρουσιάσθηκε Άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκη τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζωνται εννέα σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει τον σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύση. Έτσι κάθε κόμπος του κομποσχοινιού έχει εννέα σταυρούς, που συμβολίζουν τα εννέα τάγματα των Αγγέλων.

- Γέροντα, τι σημαίνουν οι τριάντα τρεις, οι πενήντα, οι εκατό και οι τριακόσιοι κόμποι που έχουν τα κομποσχοίνια;
- Μόνον ο αριθμός τριάντα τρία είναι συμβολικός συμβολίζει τα τριάντα τρία χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στην γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή.
Μερικές μηχανές έχουν ένα σχοινί με μια χειρολαβή στην άκρη και, όταν θέλης να τις βάλης μπρος, τραβάς μερικές φορές το σχοινί με δύναμη, μέχρι να ξεπαγώσουν τα πνευματικά λάδια. Έτσι και το κομποσχοίνι είναι το σχοινί το οποίο τραβάμε μία - δύο - πέντε - δέκα φορές και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιάλειπτου προσευχής, οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά, και όταν η καρδιά πάρη μπρος στην ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσχοίνι, για να μην παρακινηθούν και άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά τους στην ευχή.
- Όταν, Γέροντα, κρατώ το κομποσχοίνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας;
- Αν κάνης κομποσχοίνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσης, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήση. Μόνον κούραση θα σου φέρη και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την νοερά προσευχή.
- Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσχοίνι.
- Το κομποσχοίνι να το κρατάς, για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά, στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνης από το κελλί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι’ αυτό, να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε «ανά χείρας» το αυτόματο όπλο. Το κομποσχοίνι έχει μεγάλη δύναμη είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες, που θερίζουν τα ταγκαλάκια.


«Περί Προσευχής»
Λόγοι ζ'
πηγή:εδώ


Elder Paisios on the Prayer Rope


Elder Paisios preaching to people outside his cell on the Holy Mountain (source)

-Elder, what meaning does the prayer rope (komboschoini) have?
-The prayer rope is an inheritance, a blessing, which was left to us by the Holy Fathers. And for this alone, it has great worth. You see, when someone's grandfather leaves him a meaningless object as an inheritance, he keeps it like a talisman, how much more should we keep the prayer rope as an inheritance of the Holy Fathers!


In olden times, when there were no clocks, monks counted the time with prayer with the prayer rope, but the knots of the prayer rope were simple. Once, an ascetic was doing great struggles, many prostrations, etc. and the devil went and broke the knots of his prayer rope. The poor man then did prostrations after prostrations, because he couldn't count them, as the devil broke his prayer rope to further continue his struggle. Then, an Angel of the Lord appeared to him and taught him how to weave the knots, so that each knot might contain nine crosses. The devil afterwards, who trembles at the cross, could not break them. Thus the knots of the prayer rope have nine crosses, which symbolize the nine ranks of the Angels.


-Elder, what do the 33, 50, 100 and 300 knots mean on prayer ropes?
-Only the number 33 is symbolic, for it symbolizes the 33 years that Christ lived upon the earth. The other numbers simply help us count the prostrations that we do or how many times we say the prayer.


Some machines have a rope with a grip in its side so that if you want it to go forward, you pull the rope strongly, until it warms it up with oil. Thus, the prayer rope is the rope which we pull one, two, five, ten times to warm up with spiritual oil and to move the spiritual machine forward of unceasing prayer, which afterwards, functions on its own. However, when the heart is going forward with the prayer, we still should not remove the prayer rope, so that others might not remove it, whose hearts have not moved forward with prayer.


-Elder, when I hold my prayer rope, and say the prayer mechanically, is there a danger of vainglory [ανθρωπαρέσκειας]?
-If you use the prayer rope externally, out of vainglory, even though your hands start to peel, it does not benefit you at all. It will only bring you fatigue, and the illusion that you are supposedly pursuing noetic prayer.


-Elder, I'm not used to carrying the prayer rope.
-You should carry the prayer rope, so that you might not forget the prayer, which should work internally, within the heart. When of course you exit your cell, you should remember that the enemy is ready to fight you. Thus, imitate the good soldier, who exits the barracks always with his automatic weapon “at hand”. The prayer rope has a great power, and is the weapon of the monk, and its knots are bullets, which [when fired at the feet of the demons] make their sandals dance.

http://imverias.blogspot.ca/2014/01/blog-post_8411.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...