Sunday, August 30, 2015

Εγκώμια Αγίου Ιωακείμ Βατοπαιδινού Παπουλάκη Ιθακήσιου
Ἀκροστιχίς ἡ ἑξῆς·«Ἰωακείμ τό νέον Ἰθάκης Θεῖον ἔθνος Ἐγκωμίοις στέφω…

Στάσις ἅ΄. Ἦχος πλ. α΄. Ἡ ζωή ἐν τάφω.

Μακαρίζομεν σέ, τῶν πιστῶν οἱ χοροί, μοναστῶν Βατοπεδίου τό καύχημα, ἀγγελόβιε κλεινέ Ἰωακείμ.
Μακαρίζομεν σέ, κάθ ἑκάστην λαμπρῶς, τῆς Ἰθάκης θεοδόξαστον βλάστημα, καί κοσμήτωρ ἱερέ Ἰωακείμ.
Ἱερόν πυξίον, μάκαρ Ἰωακείμ, εὐισεβοφρόνος λαοῦ πρός τελείωσιν, ἀνεδείχθης καί ἀγήρω βιοτήν.
Ὠραΐσας πόνοις, πολιτείαν τήν σήν, ἐπί γής Ἰωακείμ ἔργοις θείοις σου, ἀφθαρσίας ἠμφιέσω τήν στολήν.
Ἀνελθῶν βαθμίδας, ἀκραιφνοῦς ἀρετῆς, μονοτρόπων τιμαλφές σεμνολόγημα, ἀνεδείχθης θαυμαστέ Ἰωακείμ.
Κηδεμών κατοίκων, ὤφθης Ἰωακείμ, ἀντιλήπτωρ καί προστάτης ἀνύστακτος, τῆς τιμώσης σέ Ἰθάκης εὐλαβῶς.
Ἔχων θεῖον πόθον, καί μητρός σου στοργῆς, στερηθεῖς Ἰωακείμ εἰσεχώρησας, εἰς ἀγκάλας τῆς Μητρός τοῦ Λυτρωτοῦ.
Ἰκετεύομεν σέ, πάτερ Ἰωακείμ, οἱ τιμῶντες τούς τιμίους καμάτους σου· ρύσαι πάντας τῆς ἐχθροῦ ἐπιβουλῆς.
Μοναστῶν τοῦ Ἄθω, κλέος Ἰωακείμ, καί μονῆς Βατοπεδίου θησαύρισμα, ἠξιώθης τῆς χαρᾶς τῶν οὐρανῶν.
Τρίβοις ἀποστόλων, θείων Ἰωακείμ, ἀκλινῶς ἀκολουθήσας ἐκήρυξας, ὑποδούλοις χριστωνύμοις τόν Θεόν.
Ὅλος πῦρ ὑπάρχων, τῆς ἀγάπης Χριστοῦ, τῶν παθῶν σου ὥσπερ φρύγανα ἔκαυσας, τήν πληθύυν Ἰωακείμ φωτολαμπές.
Νέον Ἐκκλησίας, ἄστρον Ἰωακείμ, τήν σκοτείαν ἀγνωσίας ἐσκέδασας, τοῦ λαοῦ σαῖς φωτοβόλοις διδαχαῖς.
Ἐκ τῆς γής λαγώνων, σῶν λειψάνων σορός, εὐλαβῶς ἀνεκομίσθη πανόσιε, ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς Ἰωακείμ.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Τριαδικόν
Ὄρθρον τοῖς ἐν σκότει, καθημένοις βροτοῖς, πανσθενή Τριάς ἁγία ἀνέδειξας, ἐν τοῖς ἔτεσιν ἠμῶν Ἰωακείμ.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον
Νῦν πιστῶν οἱ δῆμοι, Θεοτόκε ἁγνή, τόν σεπτόν Ἰωακείμ ἀναμέλποντες, μεγαλύνομεν σέ ἄσμασι τερπνοῖς.

Στάσις β΄. Ἦχος πλ. α΄. Ἄξιόν ἐστι

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σέ τόν θεοφόρον, ἀσκητήν πυρσόν τῆς συνέσεως, καί χρηστότητος σοφόν Ἰωακείμ.
Ἄξιόν ἐστι, καταστέφειν σέ ὠδαῖς αἰσίαις, τό σεπτόν Ἰθάκης ἐκβλάστημα, καί θαυμάτων ποταμόν Ἰωακείμ.
Ἴασμε τερπνέ, ταπεινώσεως καί ἀκτησίας, ἐν Βατοπεδίω ἐξήνθησας, καί κατηύφρανας πιστούς Ἰωακείμ.
Θείαις σου εὐχαῖς, πρός τόν Κύριον χειμαζόμενους, ἀναψύχεις τάχος καί ἅπαντας, περισκέπεις τούς πιστούς Ἰωακείμ.
Ἄνθος μυριστόν, ἀγαθότητος τά λείψανά σου, ὥσπερ ἀνθηδῶν ἐν τῷ ἔαρι, ἀποπνέουσιν ὀδμᾶς Ἰωακείμ.
Κόσμημα μονῆς, χρυσοποίκιλτον Βατοπεδίου, καί Ἰθάκης ἔμπνουν διάδημα, ἄρτι ὤφθης ἀσκητά Ἰωακείμ.
Ἤρδευσας ἀγρόν, ὑποδούλων χριστωνύμων λόγοις, σοῖς σοφοῖς καί θείοις κηρύγμασι, τόν πρίν ἄγονον κλυτέ Ἰωακείμ.
Στήριγμα γενού, τῶν πιστῶς τήν θήκην προσκυνούντων, τῶν σεπτῶν λειψάνων σου Ὅσιε, βάθρον ἄσειστον εὐχῆς Ἰωακείμ.
Θαύμασι τοῖς σοῖς, διαλαμπῶν τούς δεινῶς κειμένους, ἐν τή κλίνη πόνου ἀνέστησας, θαυματόβρυτε κρουνέ Ἰωακείμ.
Ἔρνος εὐθαλές, θείου Πνεύματος καρπούς τό φέρον, καί ψυχᾶς ἐκτρέφον ἑκάστοτε, ἀνεδείχθης τῶν πιστῶν Ἰωακείμ.
Ἴθυνας καλῶς, πρός λειμώνας σωτηρίους πάντας, καί ἀειθαλεῖς τους στενάζοντας, ἐν δουλώσεως ζυγῶ Ἰωακείμ.
Ὅσιε Χριστοῦ, κυβερνήτης τῶν ναυτιλλομένων, ἴσθι ὁ ποτέ εὐσυμπάθητος, χρηματίσας ναυτικός Ἰωακείμ.
Νέος εὐσεβῶν, ἀντιλήπτωρ πέλων μή ἐλλίπης, τῷ Χριστῷ πρεσβεύων ἀείποτε, πέμψαι ἔλεος ἠμίν Ἰωακείμ.
Ἔσωσας λαόν, ἰωκόμενον ἐν τῷ σῶ πλοίω, τοῦ ἐχθροῦ βολᾶς μή πτοούμενος, κυβερνήτης ὡς καλός Ἰωακείμ.
Ρῶσιν κάτ ἰσχύν, τοῖς ἑκάστοτε ἀσπαζομένοις, θήκην σῶν λειψάνων τήν πάνσεπτον, ἄμφω πάρεχε πιστοῖς Ἰωακείμ.
Νόσων πεφηνῶς, ἀνιατῶν ἰατήρ ἐγένου, πανταχοῦ σεμνέ περιβόητος, συνεργεῖα τοῦ Θεοῦ Ἰωακείμ.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Τριαδικόν
Ὄμβρισον ἠμίν, ὑετόν ὑψόθεν σωτηρίας, ἄναρχε Τριάς ὁμοούσιε, ἰκεσίαις τοῦ σεπτοῦ Ἰωακείμ.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον
Σῶσον τούς πιστῶς, καταφεύγοντας σή θεία σκέπη, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ παντευλόγητε, ἐκ κινδύνων καί παθῶν φθοροποιῶν.Στάσις γ΄. Ἦχος γ΄. Αἵ γενεαί πᾶσαι

Αἵ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομεν σέ, Ἰωακείμ τρισμάκαρ.
Αἵ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομεν σέ, τόν τῆς Ἰθάκης γόνον.
Ἐξέστησαν ὀρῶντες, Ἰωακείμ σόν βίον, οἱ Ἄγγελοι Κυρίου.
Γηθόμενοι τελοῦμεν, τήν παντιμόν σού μνήμην, Ἰωακείμ τρισμάκαρ.
Κοσμήτωρ πέλεις νέος, μονῆς Βατοπεδίου, Ἰωακείμ τοῦ Ἄθω.
Ὠράϊσμα τῆς νήσου, ὑπάρχεις καί προστάτης, Ἰωακείμ Ἰθάκης.
Μή παύση οὐρανόθεν, Ἰωακείμ πρεσβεύων, ὑπέρ τῶν σέ ὑμνούντων.
Ἰωακείμ τά σκότη, ἐσκέδασας σοῖς λόγοις, λαοῦ τοῦ χριστωνύμου.
Ὁδήγει σούς ἰκέτας, Ἰωακείμ πρός δόμους, ἀφθίτου εὐφροσύνης.
Ἰδού λειψάνων θήκην, Ἰωακείμ τήν θείαν, νῦν ραίνομέν σου μύρα.
Σοφίας μυροθήκη, Ἰωακείμ ἐνθέου, ἐμύρισας Ἰθάκην.
Συνῶν Ἀγγέλων δήμοις, Ἰωακείμ δυσώπει, ὑπέρ ἠμῶν τόν Κτίστην.
Ταμεῖον συμπαθείας, ἀσύλητον ὑπάρχεις, Ἰωακείμ πρός πέλας.
Ἐξέλαμψας ὡς ἄστρον, Ἰωακείμ πυρφόρον, ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις.
Φανέ χρηστοηθείας, Ἰωακείμ τά σκότη, καταύγασον ψυχῆς μου.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Τριαδικόν
Ὡς Πλαστουργόν Σέ πάσης, Τριάς ὑπεραγία, τῆς κτίσεως ὑμνοῦμεν.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον
Χαρᾶς πιστῶν αἰτία, ἀχλύν τῶν θλίψεών μου, ἐκδίωξον Παρθένε.


Εὐλογητάρια. Ἦχος πλ. α΄.

Εὐλογητός εἰ, Κύριε, δίδαξον μέ Ἰωακείμ ὑμνῆσαι.

Τῶν Ἀγγέλων αἵ τάξεις, κατεπλάγησαν ὄντως, καθορῶσαι τούς τρόπους, ἰσαγγέλου σου ζωῆς, καί θαυμάτων σου πλῆθος,
ὤ Ἰωακείμ· σύ γάρ ὥσπερ ἄϋλος, ζηλωτής τῶν ἀρρεύστων, ὤφθης θερμοτατος.

Εὐλογητός εἰ, Κύριε, δίδαξον μέ Ἰωακείμ ὑμνῆσαι.

Τί ὡς μύρα, ἄσματα προσάγετε, οἱ χοροί Ἰθακησίων, σύν τοῖς δήμοις μοναστῶν τοῦ Ἄθωνος, ἀσκητῶν Ἰωακείμ τῷ κλέει;
ὅτι πρός Χριστόν, ἔδραμε ὁ ἄμεμπτος, ἴνα ὑπέρ πάντων πρεσβεύη ἀείποτε;

Εὐλογητός εἰ, Κύριε, δίδαξον μέ Ἰωακείμ ὑμνῆσαι.

Λίαν θερμῶς, τοῦ Χριστοῦ ἐκήρυξας, τήν ἀλήθειαν τοῖς χριστωνύμοις, ὑποδούλοις τοῖς υἱοῖς, τῆς Ἄγαρ θεοφόρε, ὤ Ἰωακείμ,
καί αὐτοῖς μετέδωκας, φλόγα τῆς σῆς ψυχῆς, τήν σέ καταφλέγουσαν.

Εὐλογητός εἰ, Κύριε, δίδαξον μέ Ἰωακείμ ὑμνῆσαι.

Μυροφόρων τό χρέος, οἱ πιστοί ἐκτελοῦντες, ἀνεκόμισαν σήν σορόν λειψάνων, ἄρτι Ἰωακείμ, ἐκ τῆς γής καί εὐήχοις,
ἐρραναν ὠδαῖς, αὐτήν τήν βλυστάνουσαν, εὐσεβέσιν ἰάσεων νάματα.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Τριαδικόν
Προσκυνοῦντες Τριάδα, τήν ὑπερχρόνον πάντες, εὐσεβεῖ διανοία, σύν Πατρί τόν Υἱόν τέ, καί τό ἅγιον Πνεῦμα,
κράζομεν πιστῶς· ρύσαι βλάβης ὄφεως, ἅπαντας ὑμνοῦντας τό κράτος Σου.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον
Ζωοδότην τεκοῦσα, καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, Θεοτόκε Παρθένε, ρύσαι συκοφαντίας, σούς οἰκέτας ἀδίκου,
τοῦ Ἰωακείμ ταῖς σεπταῖς ἐντεύξεσιν, ἐν ἐσχάτοις καιροῖς τοῦ διαλάμψαντος.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα Σοί, ὁ Θεός. (τρίς)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...