Saturday, October 28, 2017

Και οι Αγγελοι παρακαλούν το Θεό ( Άγιος Ιωάννη ο Χρυσόστομος )

Μην νομίσεις ότι μόνον οι Αγιοι μεσολαβούν για μας, αλλά και οι Αγγελοι παρακαλούν το Θεό στις θλίψεις μας. 
 
Άγιος Ιωάννη ο Χρυσόστομος

Saturday, October 21, 2017

Προσευχή στον Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Θεοφόρε Ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ, Ἅγιε Παρθένιε, ὁ τῆς Λαμψάκου πανθαύμαστος ποιμήν καί πάσης τῆς Ἐκκλησίας λύχνος φαεινότατος˙
ὁ Ἀποστολικοῖς χαρίσμασι θαυμαστωθείς, καί πλείστους εὐεργετήσας διά τῆς ἐν σοί τοῦ Παρακλήτου χάριτος καί δυνάμεως˙ ὁ νοσοῦντας θεραπεύσας, καί παραλύτους συσφίγξας, καί πάντων τῶν αἰτούντων τάς αἰτήσεις πληρώσας, πρόσδεξαι δεόμεθα, συμπαθέστατε Πάτερ, τήν παροῦσαν ἡμῶν δέησιν, καί πλήρωσον χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ἡμῶν.
Ἴασαι τόν πάσχοντα δοῦλον σου (Ονομα Ασθενούς - Ασθενῶν) τόν προσελθόντα μετά πίστεως τῆ χάριτί σου. Κατάργησον καί ἀνενέργητον ποίησον τῆς ἀντικειμένης τοῦ σκότους δυνάμεως τήν κατ’ αὐτοῦ ὀλέθριον ἐνέργειαν. Ἀνόρθωσον αὐτόν ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς ἐπελθοῦσης ἀσθενείας καί συνοχῆς, πάσης μαγείας καί γοητείας, καί τερατείας, καί βασκανίας, καί πάσης ἄλλης κακοτρόπου ἐπιβουλῆς καί μανίας διαλύων τάς συστροφάς καί καταργῶν τάς ἐπινοίας καί ἐπηρείας καί μηχανίας, τῆ ἀοράτω ἐπισκιάσει τῆς ὀξείας βοηθείας σου, Πάτερ. Σύ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων τήν ἰσχύν κατήσχυνας˙ σύ τό χαλεπώτατον πάθος τοῦ καρκίνου ἐθεράπευσας˙ σύ ἐν σημείοις τε καί τέρασι καί ποικίλαις δυνάμεσι παρά Θεοῦ ἐδοξάσθης, δεδοξασμένε καί θαυματουργέ Πάτερ˙ σύ καί νύν ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί δός τῶ πάσχοντι καί νοσοῦντι ἱκέτη σου τήν κατ’ ἄμφω ὑγείαν, εἰρήνην οὐρανόθεν καί βίον σεμνόν, πορευομένω ἐν ταῖς τρίβοις τοῦ Θείου θελήματος, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ˙ ἵνα διά σοῦ τυχών τοῦ Θείου ἐλέους, δοξάζη τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς μιᾶς Θεότητος καί βασιλείας εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Sunday, October 15, 2017

Ο Σταυρός σου.....

Κάποιος κουρασμένος, αποκαμωμένος από το βαρύ Σταυρό (Δοκιμασία) που κουβαλούσε,είπε στον Κύριο:
-Κύριε,ελέησέ με. Πάρε μου αυτό το βαρύ Σταυρό, τον οποίο δεν μπορώ να σηκώσω.
Τότε ο Κύριος τον σπλαχνίσθηκε.

Τον πήγε σε μία μεγάλη αίθουσα γεμάτη Σταυρούς, μικρούς, μέτριους, μεγάλους. Και του λέει:
-Άφησε εδώ τον Σταυρό σου και διάλεξε όποιον θέλεις.

Αυτός χαρούμενος άρχισε να ψάχνει.Κάποιοι Σταυροί ήταν πολύ ελαφρείς,κάποιοι ασήκωτοι. Αφού έψαξε πολλή ώρα,βρήκε ένα Σταυρό,στα μέτρα του, που μπορούσε να σηκώσει.
Λέει τότε στον Χριστό:

–Κύριε, βρήκα έναν Σταυρό στα μέτρα μου, και τότε του απαντά ο Χριστός:
-Στο καλό παιδί μου. Να ξέρεις όμως ότι ο Σταυρός που βρήκες είναι αυτός που άφησες όταν μπήκες στην αίθουσα....

Wednesday, October 11, 2017

Αγάπη για τον συνάνθρωπο .... ( Αγίου Ισαάκ του Σύρου )


Κανείς δεν μπορεί να φτάσει σ’ αυτά τα μέτρα της αγάπης, αν δε ζήσει κρυφά, μέσα του, την ελπίδα του Θεού. Και δεν μπορούν να αγαπήσουν αληθινά τους ανθρώπους όσοι δίνουν την καρδιά τους σ’ αυτό τον εφήμερο κόσμο. Όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει την αληθινή αγάπη, τον ίδιο το Θεό ντύνεται μαζί με αυτήν. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτός πού απέκτησε το Θεό να πεισθεί ότι δεν μπορεί ν’ αποκτήσει, μαζί με το Θεό, τίποτε πού να μην είναι αναγκαίο, αλλά να αποδυθεί και το ίδιο το σώμα του, δηλαδή και αυτές τις μη αναγκαίες σωματικές αναπαύσεις.

Ένας άνθρωπος, πού είναι ντυμένος, στο σώμα και στην ψυχή, με την κοσμική ματαιοδοξία και πού ποθεί να απολαύσει τα αγαθά του κόσμου, δεν μπορεί να φορέσει το Θεό -να γίνει θεοφόρος- μέχρι να τα αφήσει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι «οποίος δεν εγκαταλείψει όλα τα κοσμικά και δε μισήσει την κοσμική ζωή του, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου» (Λουκ. 14, 26). Όχι μόνο να τα αφήσει, αλλά και να τα μισήσει. Αν λοιπόν δεν μπορεί να γίνει μαθητής του, πώς ο Κύριος θα κατοικήσει μέσα του;

Δε θα αμελήσω να αναφέρω τι έκαμε ο άγιος Μακάριος ο Μεγάλος, για να ελέγξει εκείνους πού καταφρονούν τους αδελφούς τους. Βγήκε λοιπόν κάποτε να επισκεφθεί έναν άρρωστο αδελφό και ρώτησε τον άρρωστο αν ήθελε τίποτε. Εκείνος αποκρίθηκε πώς θα ‘θελε λίγο φρέσκο ψωμί. Και επειδή όλοι οι μοναχοί εκείνο τον καιρό όλη τη χρονιά συνήθιζαν και έφτιαχναν το ψωμί παξιμάδια, σηκώθηκε αμέσως εκείνος ο αξιομακάριστος άνθρωπος και, μ’ όλα τα ενενήντα του χρόνια, βάδισε από τη σκήτη του στην Αλεξάνδρεια και αντάλλαξε τα ξερά ψωμιά, πού πήρε από το κελί του με φρέσκα και τα πήγε στον αδελφό.

Αλλά και ο αββάς Αγαθών, που ήταν σαν αυτόν το Μεγάλο Μακάριο πού ανέφερα, έκαμε κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Αυτός ο αββάς ήταν ο πιο έμπειρος στα πνευματικά από όλους τους μοναχούς του καιρού του και τιμούσε τη σιωπή και την ησυχία περισσότερο απ’ όλους. Αυτός λοιπόν ο θαυμαστός άνθρωπος, όταν είχε πανηγύρι στην πόλη, πήγε να πουλήσει το εργόχειρο του οπότε βρήκε στην αγορά έναν ξένο άρρωστο και παραπεταμένο σε μιαν άκρη. Τι έκανε τότε; Νοίκιασε ένα σπιτάκι και έμενε κοντά του ασκώντας χειρωνακτική εργασία. Ότι έβγαζε το ξόδευε για τον άρρωστο και τον υπηρετούσε συνέχεια έξι μήνες, μέχρι πού ο άρρωστος έγινε καλά.

Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Thursday, October 5, 2017

Lord Jesus Christ have mercy on me a sinnerO Lord Jesus Christ, Son and Word of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first, through the prayers of Your Most Holy Mother, of Saint Nicholas and of all the Saints, as You want and as You know have mercy on me the sinner and miserable. I beg You, have pity on me, my Christ. Forgive all my sins, that I have committed by words, actions or thoughts, from my birth until this moment. Forgive all my mistakes and omissions, my ignorance and youth.

O my Lord Jesus Christ, I beg You, protect me from error, from every influence of the Evil One, from my passions and weaknesses. Give me the strength and the will to never sin again. Protect me from sly thoughts, from the love of vain things, from idle talk and the censure of others. Open the eyes of my soul and illuminate the darkness of my mind. O Lord and Ruler of my life, whether I desire it or not, save me. I beseech you, do not let me to be punished me in hell. Rescue me from the fearful view and the awful nails of the Enemy who hates all that is good. My Christ, I never want to be separated from You, from Your blessings and illumination, where my soul is reposed and joyful.

O my Lord, grant me repentance. Call me near You when I am in a good spiritual state, so that I might enjoy Your ineffable Light and Your eternal goods. Give me, by Your ultimate clemency and condescension, the last place in Paradise. O my God, extinguish my guilt and forgive me the sinner. Remember me, my Lord, in Your Kingdom. O my Christ, provide for me; lighten my cross; give me the power to raise my cross courageously and patiently. Do not permit me to wander in roads of perdition; keep me from godless grief; do not leave me to be influenced by the faithless and vain world.

Have pity on me, my Christ, Savior and Redeemer; never abandon me. Give me strong faith, pure prayer, humility and discernment, prudence, chastity, wisdom, piety, contrition, divine zeal to keep Your commandments and unselfish love towards everyone. Illuminate me so that I might recognize my wretchedness, and give me tears to weep for my sins. Give me corporal and spiritual bravery and endurance. Give me courage, hope, optimism, self-knowledge, self-reproach and self-confidence. Fill me with grace and blessings. Through Your assistance, make me Your servant, worthy and useful to You in these days. Utilize me for the salvation of many brothers. Enlighten my spiritual Father to provide for me and to lead me correctly. Let me know good co-workers and spiritual friends.

O my Lord Jesus Christ, have mercy and protect all the Orthodox Christians; enlighten the Greeks all over the world to care for their salvation in eternity through the Orthodox Church. Pacify the entire world and lead the peoples toward You. O my Lord, remember all those who have asked me to pray for them. Lead toward salvation whoever loves or hates me and whoever has wronged me. Protect our Country and the humble people from the enemies and from the Antichrist. Provide for all my brothers and sisters, the widows, the orphans, the young, the poor people, those that have more than three children, and those who are ill or bedridden, whoever is annoyed by evil spirits and all the enslaved of the earth. Illuminate and bless the Orthodox Clergymen and Monks. Grant eternal rest to all the Orthodox Christians who have died from the beginning until today. Remember, my Lord, the souls of my parents and teachers and friends (commemorate some names here).

O Holy Spirit, all-encompassing Treasure of every good and present in all places, the Divine Grace that heals the weak and fills the incomplete, O Good One and simple Comforter, come and dwell in me the sinner; fill me with graces and blessings, and make me Your worthy servant, beneficial in our days. Open the eyes of my soul, illuminate the darkness of my mind, fill my heart with Your divine grace, so that I might be constant in the faith and full of divine illumination.

O my Christ and my Most Holy Virgin Mary! I thank You from my heart, because you brought me on the road to salvation, which rejoices my soul. I thank You for all the goods You have given me, those that I know and those that are unknown to me. I also thank you, my Christ, for all the difficulties that out of love You have allowed me to suffer for the benefit of my soul. For all these reasons, may Your Holy Name be glorified. Glory to You, Almighty Lord. Glory to You, Eternal King. All-holy Trinity, glory to You!
Pray this way every day!

Tuesday, October 3, 2017

Sin, to one who loves God, is nothing other than an arrow from the enemy in battle. ( Saint Herman of Alaska )

Sin, to one who loves God, is nothing other than an arrow from the enemy in battle. 
The true Christian is a warrior fighting his way through the regiments of the unseen enemy to his heavenly homeland. 
According to the word of the Apostle, our homeland is in heaven; and about the warrior he says: we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places (Eph.6: 12)].


Saint Herman of Alaska
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...