Friday, March 20, 2015

Οἱ ἅγιοι γέροντες τῆς Ῥουμανίας μιλοῦν γιὰ τὸν οἰκουμενισμὸ


Ἅγιοι ῾Ρουμᾶνοι γέροντες τῶν ἡμερῶν μας μιλοῦν γιὰ τὴν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Πρῶτος, ὁ πρύτανις τῶν ῾Ρουμάνων θεολόγων καὶ μεταφραστὴς τῆς Φιλοκαλίας στὴ ῥουμανικὴ π. Δημήτριος Στανιλοάε, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τὸν Οἰκουμενισμὸ παναίρεσι καὶ προϊὸν τῆς μασονίας. Ἀκολουθοῦν ἅγιοι γεροντάδες, ὁ π. Κλεόπας Ἠλίε, ὁ ὁμολογητὴς γέρων π. Γεώργιος Καλτσίου, ὁ γέρων Ἀρσένιος Πάπατσοκ, ὁ π. Ἀδριανὸς Φαγκετεάνου, ὁ γέρων Ἰουστῖνος Πάρβου, ὁ π. Ἀρσένιος Μπόκα. Ὅλοι τους μιλοῦν, ὁμοφώνως, γιὰ δαιμονικὲς φαντασιώσεις ἑνοποιήσεως τῶν θρησκειῶν στὸ κατώτερο δυνατὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο.

Ἄχ ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἀγράμματοι» καὶ «ἀγροῖκοι», ἡ «πλέμπα», οἱ «φανατικοὶ μελανοχίτωνες», ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὴν ἀξία τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ καὶ τῆς ὑψηλῆς θεολογίας τῶν σαλονιῶν τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοῦ Φαναρίου!...

Κάντε μόνοι σας τὶς συγκρίσεις. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ οἱ ὅσιοι ἀββᾶδες τῆς πίστεώς μας, μὲ δεκαετίες ἀσκήσεως ἀλλὰ καὶ φυλακῶν καὶ ἐξοριῶν στοὺς κυρτωμένους ὤμους τους, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ δεσποτάδες τοῦ Φαναρίου, οἱ Ἀθηναγόρες καὶ οἱ Μελίτωνες, μὲ δεκαετίες καλοπέρασης στὰ εὐρωπαϊκὰ σαλόνια, δίπλα στοὺς ἰσχυροὺς τοῦ χρήματος καὶ τῆς πολιτικῆς…

π. Δημήτριος Σταλινοάε (1903 - 1993)

Πραγματικὰ δὲν εἶμαι ὑπὲρ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὁ Σέρβος εἶχε δίκαιο ποὺ τὸν ἀποκαλοῦσε παναίρεσι τῶν ἡμερῶν μας. Θεωρῶ τὸν οἰκουμενισμὸ προϊὸν τῆς μασονίας, γιατὶ κάνει τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν αἵρεσι σχετικές.

Γιὰ ποιό λόγο νὰ πάω μὲ ἐκείνους ποὺ κάνουν τὶς γυναῖκες ἱέρειες; μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν ἀγαμία τῶν κληρικῶν; μὲ αὐτοὺς ποὺ προβάλλουν τοὺς ὁμοφυλοφίλους στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀγγλία;π. Γεώργιος Καλσίου, νεομάρτυρας τῶν ἡμερῶν μας ποὺ ἔκανε 21 χρόνια σὲ κομμουνιστικὲς φυλακές (1925 - 2006)


Ἡ κίνησι τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶνε μιὰ δρᾶσι ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὶς προσπάθειες νὰ ἰσοπεδώσουν τὶς θρησκεῖες καὶ τὰ ἔθνη, μιὰ ἐνέργεια ποὺ ἔχει προωθήσει ὁ τεκτονισμὸς ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό.

Εἶμαι ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸν θεωρῶ ὡς τὴν μεγαλύτερη αἵρεσι τοῦ αἰώνα μας. Δὲν ξέρω ἂν τὸ γνωρίζετε, ἀλλὰ ἡ ΣερβικὴἘκκλησία ζήτησε τὴν ἀποχώρησί της ἀπὸ τὸ κίνημα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καὶ μέχρι τώρα οἱ παρακάτω ἐκκλησίες ἤδη ἔχουν ἀποχωρήσει· ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἰεροσολύμων.

Πιστεύω ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ εἴμαστε ἀρκετὰ προσεκτικοὶ μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἰσοπεδώσῃ τὶς θρησκεῖες, νὰ προκαλέσῃ δηλαδὴ μιὰ πνευματικὴ πτῶσι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο καὶ μιὰ καταστροφὴ τῆς ἰδιαιτερότητος τῆς Ὀρθοδοξίας.π. Ἀρσένιος Παπάτσιοτς (2005)

–Τί λέτε γιὰ τὸν οἰκουμενισμό;

–Μὰ φυσικὰ καὶ εἶμαι ἐναντίον του! Εἶνε αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα καὶ προηγουμένως· εἶμαι τόσο ἐναντίον του, ὅπως ἡ πάλη μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου. Γιὰ ποιόν οἰκουμενισμὸ μοῦ μιλᾶτε τώρα…;

–Ποιά εἶνε ἡ γνώμη σας γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία;

–Εἶνε ἀναθεματισμένοι, ἔτσι εἶνε. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐγγυηθοῦμε τὴν σωτηρία τους, δὲν μποροῦμε. Ἐπίσης οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ ὅλες οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοι ἀνακήρυξαν τὴν διδασκαλία [τους] ὡς αἱρετική. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε μιὰ ἀναθεματισμένη αἵρεσι ὡς σωτηριώδη.


π. Ἀδριανὸς Φαγετεάνου

–Εἶνε ὁ οἰκουμενισμὸς αἵρεσι;

–Ναί, εἶνε! Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ π. Σταλινοάε. Ἡ αἵρεσι τοῦ 20οῦ αἰώνα.

–Τὸ ἴδιο εἶπε καὶ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς;

–Ναί!

π. Γεώργιος Καλσίου (1925 - 2006)

–Ποιά εἶνε ἡ γνώμη σας γιὰ τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὰ ἀποτελέσματά του μέχρι στιγμῆς;

–Οἰκουμενισμὸς εἶνε –τὸ λένε καὶ οἱ Ἕλληνες–ἡ μεγαλύτερη αἵρεσι τοῦ αἰώνα μας. Καὶ ἔτσι εἶνε!

Πλανάει τὸν κόσμο ὅμως, γιατὶ παρουσιάζεται μὲ κάποιες εὐλογοφανεῖς ἰδέες, π.χ. νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον· γιατί νὰ διαφωνοῦμε; νὰ ἔχουμε κοινὲς προσευχὲς γιατὶ οἱ κοινὲς προσευχὲς φτάνουν πιὸ γρήγορα στὰ αὐτιὰ τοῦ Θεοῦ, κ.λπ.. Πράγματα ποὺ εἶνε εἰδωλολατρικὲς πλάνες, διαβολικὲς πλάνες!

Πιστεύω ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν ἀκλόνητοι στὴν πίστι τους, καὶ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ βλέπω ἀντιδράσεις ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅλο καὶ πιὸ πολὺ αὐτὴ ἡ ἱερὴ ἀντίδρασι φτάνει στὰ αὐτιὰ τῶν πιστῶν.


γέρ. Ἠλία Κλεόπα τῆς Σιχάστριας (1912 - 1998)

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι εἴμαστε λίγοι, ἀλλὰ εἴμαστε ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία. Δὲν μᾶς λείπει τίποτε. Δὲν ἔχουμε τίποτε νὰ δανειστοῦμε ἀπὸ τοὺς προτεστάντες ἢ τοὺς καθολικούς – τίποτε, ἀπολύτως τίποτε! Πιστεύουμε καὶ καταλαβαίνουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε πλήρης. Ὅλα τὰ δόγματά της εἶνε ὀρθά· κατέχει ὅλη τὴν ἀποστολικὴ καὶ τὴν καθολικὴ παράδοσι τῶν ἁγίων πατέρων. Κατέχει ἐπίσης ὅλους τοὺς κανόνες καὶ ὅλη τὴ λειτουργική, τὴν κανονική, τὴν δογματικὴ καὶ τὴν ἱστορικὴ παράδοσι. Ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε, τὰ ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία μας! Ἡ Ἐκκλησία εἶνε αὐτὴ ποὺ ἀκολούθησε βῆμα - βῆμα τὴν εὐαγγελική, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ παράδοσι μέχρι τὶς μέρες μας, καὶ αὐτοὶ [=οἱ καθολικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες] τὸ γνωρίζουν αὐτό, καὶ γι᾿ αὐτὸ θέλουν νὰ μᾶς προσεγγίσουν…π. Ἰουστῖνος Πάρβου, μοναστήρι Πέτρου Βόντα

Οἱ ἅγιοι καὶ οἱ πατέρες τοῦ 11ου καὶ 13ου αἰώνα δὲν μπόρεσαν νὰ πραγματοποιήσουν αὐτὴ τὴν ἕνωσι. Πόσο δύσκολο εἶνε νὰ πραγματοποιηθῇ κάτι τέτοιο μέσῳ τέτοιων ποιμένων τῶν ἡμερῶν μας· ποιμένων ποὺ δὲν ἔχουν καθόλο χριστιανικὸ καὶ θρησκευτικὸ βάθος, ποιμένων ποὺ ἔχουν μόνο πολιτικὴ ζωή. Εἶνε ἕνας οἰκουμενισμὸς ποὺ γεννιέται ὄχι ἀπὸ τὶς γνῶμες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ σκέψι τέτοιων ἀνθρώπων.

Ἀναφορικὰ μὲ αὐτό, ὁ πατὴρ Σταλινοάε εἶπε· Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶνε ἡ πιὸ φοβερὴ αἵρεσι τοῦ 20οῦ αἰώνα.π. Ἀρσένιος Μπόκα (1910 - 1989)

Ὁ οἰκουμενισμός; Εἶνε ἡ αἵρεσι ὅλων τῶν αἱρέσεων! Ἡ πτῶσι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἰδίους της τοὺς ὑπηρέτες, τὰ ὄργανα τῆς Δύσης. Τὰ ἀποτελέσματά του εἶνε τὰ σάπια συντρίμμια ποὺ πέφτουν, ἀκόμα κι ἂν εἶνε ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοὶ ἢ λαϊκοί. Ἂς ἐπιστρέψουμε στὴν ἁγία παράδοσι, στὰ δόγματα καὶ στοὺς κανόνες τῶν ἁγίων πατέρων τῶν 7 οἰκουμενικῶν Συνόδων. Διαφορετικά, θὰ πᾶμε στὴν κόλασι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπισκόπων μας! Θεὸς φυλάξοι!


http://www.filoumenos.com

Ή πνευματική δράση της καθαρής ψυχής ( Άγιος Ισαάκ ο Σύρος )


Οι ψυχές των ανθρώπων, όσο είναι μολυσμένες από την αμαρτία, και σκοτεινές από τα πάθη, δεν μπορούν να δουν ούτε ή μία την άλλη, ούτε τον εαυτό τους. 


Εάν όμως μετανοήσουν και γίνουν καθαρές και γίνουν όπως πλάσθηκαν από το Θεό κατά τη δημιουργία του κόσμου, τότε βλέπουν από μακριά και πολύ καθαρά τις τρεις τάξεις που αμέσως τώρα αναφέρω: δηλ. την τάξη των δαιμόνων, που είναι κατώτερη τους, την ανώτερη, των αγγέλων, και την ανθρώπινη, αφού οι ψυχές βλέπουν ή μια την άλλη. Και μη νομίσεις ότι αλλοιώνονται οί ψυχές, και ότι παίρνουν σωματική μορφή, και τότε μόνο μπορούν και βλέπουν είτε τους αγγέλους, είτε τους δαίμονες, είτε ή μια την άλλη, αλλά βλέπουν με την εξαγνισμένη φυσική τους ιδιότητα και σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο του Θεού. 

Εσύ μπορεί να πεις ότι είναι αδύνατο οί ψυχές να δουν δαίμονα ή άγγελο, εάν πρώτα δεν αλλοιωθούν και δεν πάρουν άλλη μορφή. Σ' αυτή την περίπτωση όμως, δε θα βλέπει ή ψυχή, αλλά το σώμα. Και αν είναι έτσι, για ποιο λόγο να καθαρισθεί ή ψυχή από τα πάθη και τίς αμαρτίες; Βέβαια, και σ' αυτούς που έχουν ακάθαρτη ψυχή παρουσιάζονται κάποτε οί δαίμονες ή και οί άγγελοι, αλλά τους βλέπουν τότε με τους σωματικούς οφθαλμούς, όταν φυσικά είναι ανάγκη να τους δούνε, όντας ακάθαρτοι. 

Όμως ή ψυχή που έγινε καθαρή, βλέπει με τρόπο πνευματικό, με το διορατικό και νοερό οφθαλμό της εξαγνισμένης φύσης της. Και ότι οί ψυχές βλέπουν ή μια την άλλη, όντας μέσα στο σώμα τους, μην απορήσεις. Διότι θα σου φέρω μια αναμφισβήτητη απόδειξη παρουσιάζοντας σου έναν αξιόπιστο μάρτυρα, το μακάριο Μέγα Αθανάσιο. Αυτός λοιπόν είπε στο βιβλίο που έγραψε για το Μέγα Αντώνιο, ότι κάποτε ό Μέγας Αντώνιος, ενώ προσευχόταν, είδε την ψυχή ενός άνθρωπου, που ανέβαινε στους ουρανούς με μεγάλη τιμή, και μακάρισε αυτόν που αξιώθηκε να έχει τέτοια δόξα. 

Αυτή ή ψυχή ήταν του μακάριου Αμμούν από την έρημο της Νιτρίας. Το όρος εκείνο, στο όποιο ζούσε ό άγιος Αντώνιος απείχε από τη Νιτρία μια απόσταση δεκατριών ήμερων. Από το παράδειγμα αυτό έχει αποδειχθεί ότι, κι αν ακόμη βρίσκονται σε απόσταση αναμεταξύ τους οί τρεις πνευματικές τάξεις που αναφέραμε, όμως οί πνευματικές τους φύσεις βλέπουν ή μια την άλλη. 

Με όμοιο τρόπο, λοιπόν, και οί ψυχές, όταν γίνουν καθαρές, δε βλέπουν με τα σωματικά μάτια, αλλά με τα πνευματικά. Διότι με τη σωματική δράση βλέπουμε αυτά που είναι φανερά και κοντά μας. Αυτά που είναι μακριά και δε φαίνονται χρειάζονται την πνευματική δράση. .

 Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

When God created man, He planted something divine into him ( Abba Dorotheus )


When God created man, He planted something divine into him — a certain conception — a spark that has both light and warmth. The conception that enlightens the mind and indicates what is right and what is wrong is called conscience. Conscience is a natural law. Living in times before any written law, patriarchs and saints pleased God by following the voice of their conscience.

Abba Dorotheus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...